• Prodej vodní elektrárny

  Prodej vodní elektrárny

  Obnovitelný zdroj energie
 • Výrobci a dodavatelé vodní elektrárny

  Výrobci a dodavatelé vodní elektrárny

  Obnovitelný zdroj energie
 • Inzerce a prodej

  Inzerce a prodej

  Obnovitelný zdroj energie
 • 1
 • 2
 • 3


- Vodní elektrárny a jejich použití -

Vodní elektrárna

Vodní elektrárna je energetické zařízení, přeměňující potenciální energii vody na elektrickou energii.

Teorie

Množství využitelné energie vodního toku závisí na výškovém rozdílu dvou různých vodních hladin
a na množství protékající vody (průtoku vody). Pro energetické využití jakéhokoliv vodního toku bývá většinou nutné uměle vytvořit výškový rozdíl hladin. Toho se dosáhne tzv. vzdutím vody, což bývá zajištěno zřízením nižších jezů či vyšších přehrad. U přečerpávacích vodních elektráren bývá obvyklé vzdutí navíc doplněno o zvláštní výše položenou nádrž, tzv. horní nádrž, která může být umístěna někde stranou od původního vodního toku.

Jezy

U jezu lze dosáhnout spádů jen do 10 až 20 m. Vodním elektrárnám konstruovaným pro tyto malé spády říkáme nízkotlaké průtočné. Kaplanovy turbíny je možné použít i pro velmi malé spády okolo 0,6 metrů i na těch nejmenších jezech.

Přehrady

Přehradou lze vzdout vodu až do výše 100 m. Takovým elektrárnám říkáme středotlaké. Pokud používají spády ještě vyšší, nazýváme je vysokotlaké. V České republice je dnes většina vodních elektráren postavena právě při přehradách, v minulosti však bývaly malé vodní elektrárny v provozu téměř na každém jezu. (1,2)

Výhody a nevýhody vodních elektráren

Výhody

Energie vodních toků se počítá k obnovitelným zdrojům - nelze ji vyčerpat. Zároveň její provoz minimálně znečišťuje okolí.
Vodní elektrárny vyžadují minimální obsluhu i údržbu a lze je ovládat na dálku.
Malé vodní elektrárny prakticky nevytvářejí zaplavenou plochu a jsou velice levné na provoz.
Mohou startovat během několika sekund a dispečink je tak může používat jako špičkový zdroj k pokrytí okamžitých nároků na výrobu elektrické energie.
Přehradní hráz dokáže zabránit i menším povodním, velké katastrofální povodně však ovlivňuje velmi málo
Přehradní jezera mohou sloužit i pro jiné další účely, zejména pro rekreační účely nebo jako zdroje pitné či užitkové vody čili pro vodohospodářské účely, často bývají vhodné i pro říční rybolov. (1,2)

Nevýhody

U přehradních nádrží značná cena a čas výstavby a nutnost zatopení velkého území
Závislost na stabilním průtoku vody
Přehradní hráze a jezy brání běžnému lodnímu provozu na řece, je nutno vybudovat systém plavebních komor resp. Zdymadel
Přehradní hráze a vyšší jezy brání tahu ryb, je nutno vybudovat systém cest pro ryby
Riziko havárie
Přehradní nádrže jsou zdrojem skleníkových plynů
Riziko zemětřesení

Přečerpávací vodní elektrárny

Elektrická energie nedá nijak skladovat, používá se potenciální energie vody k její přeměně na energii elektrickou a naopak.

Pokud je spotřeba elektrické energie minimální (tj. je jí v napájecí soustavě přebytek), pracují soustrojí v opačné roli, turbíny v roli čerpadel a alternátory v roli synchronních elektromotorů. Soustrojí plní horní nádrž přečerpávací elektrárny vodou z dolní nádrže, systém spotřebovává elektrickou energii z elektrorozvodné sítě, chová se tedy jako velký spotřebič elektrické energie. Spotřebovává tak obvykle elektrickou energii vyrobenou z jiných zdrojů, zpravidla se jedná o energii získanou z provozu tepelných či jaderných elektráren.

Pokud je naopak tzv. energetická špička nebo nastává-li požadavek na maximální odběr (tj. elektrické energie je v napájecí soustavě nedostatek), pracují naopak turbíny a alternátory v normálním režimu. Voda z horní nádrže je v tomto případě řízeně vypouštěna do dolní nádrže přes turbíny elektrárny. Akumulovaná potenciální energie vody je tím vlastně přeměňována zpět na energii elektrickou, která se tak opožděně vrací zpět do elektrorozvodné sítě.

Malé vodní elektrárny (MVE)

Jako malé vodní elektrárny se označují vodní elektrárny s instalovaným výkonem maximálně do 10 MW. MVE se většinou budují v místě bývalých mlýnů a jezů. Jsou ale samozřejmě stavěny
a provozovány zcela nové MVE.

Největší vodní elektrárny

Největší instalovaný výkon má elektrárna na přehradě Tři soutěsky v Číně - 22 500 MW po dokončení v roce 2009. Z hlediska energetiky je česká „nej“ na přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé Stráně: největší instalovaný výkon 2x325 MW, největší spád 510,7 m a největší reverzní Francisovy turbíny v Evropě (325 MW). (1,2)

Dělení MVE podle některých parametrů

Podle výkonu

- průmyslové (od 1 MW)
- minielektrárny (do 1 MW)
- mikrozdroje (do 0,1 MW)
- domácí (do 35 kW)

Podle spádu

- nízkotlaké (do 20 m)
- středotlaké (20 – 100 m)
- vysokotlaké (od 100 m)

Dle nakládání s vodou

- průtokové
- akumulační
- přečerpávací

Princip funkce vodní elektrárny

Přitékající proud vody předává svou kinetickou, resp. potenciální energii turbíně, která roztáčí generátor, který je pevně připevněný na společné hřídeli. Rotační energie se v generátoru mění na energii elektrickou a t na základě principu elektromagnetické indukce. Soustrojí turbíny a generátoru tvoří turbogenerátor.

Zdroje z internetu:
(1) Web: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodní_elektrárna
(2) Web: https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_vodních_elektráren_v_Cesku
(3) Web: https://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/obnovitelne-zdroje/voda/informace-o-vodni-energetice.html


- Kup si elektrárnu -
Malé elektrárny si mohou pořídit soukromé osoby, vlastníci mlýnů, obce nebo podnikatelé a firmy.
Spolupracujeme s výrobci elektráren, dodavateli komponentů a školícími středisky.

Ilustrační obrázek

Investice do malé vodní elektrárny

Prodej vodní elektrárny

trojuhbily-top

Výhodou energie vody proti energii větru je možnost poměrně jednoduché akumulace potenciální energie vody v nádržích vzniklých přehrazením vodních toků. Čím vyšší je hráz, tím větší je spád, a tím i výkon".

Obecně jsou rozhodujícími ukazateli k ohodnocení vhodnosti dané lokality pro využití vodního potenciálu dva základní parametry - využitelný spád a průtočné množství vody v daném profilu, který chceme využít. Dále je třeba sledovat, zda je v místě možné použít vhodnou technologii, jak daleko od MVE je rozvodná síť a jakou má kapacitu.

Vaše dotazy

solarpower

windpower

waterpower

Vámi zadané osobní údaje bude jako správce zpracovávat společnost
Ing. Mgr. Petr Černota, IČ: 64149641, Sídlo: Čeladná 853, Čeladná, 73912,ČR; pro nabídku služby nebo přípravu nabídky.  Beru na vědomí, že společnost Ing. Mgr. Petr Černota použije sdělené osobní údaje pro účel vyřízení mého dotazu. Podrobnosti jsou uvedeny v záložce: "Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)".

logo-navigation-energy10
NAPIŠTE NÁM
E-mail:
info(@)energypower.cz

Odesláním emailu beru na vědomí, že společnost Ing. Mgr. Petr Černota (IČ: 64149641) použije sdělené osobní údaje pro účel vyřízení vašeho dotazu.
V případě potřeby Vás budeme kontaktovat telefonicky nebo e-mailem. Kontaktní údaje klientů ukládáme a spravujeme v souladu s nařízením GDPR.